• RYDYM YN GOFALU AM EICH LlES MEDDYLIOL

  Rydym yn helpu pobl yn Wrecsam i adeiladu bywydau hapusach a mwy cyflawn trwy wella lles meddyliol.

Phil cut out
 • CYFARWCH A PHILIP

  Dechreuodd Philip fynychu sesiynau ymlacio ABF fel rhan o brosiect allgymorth yn Ne Wrecsam ar ôl i’w wraig weld poster yn eu siop leol. Cyn hynny, roedd wedi bod yn glwm yn y ty am chwe mis oherwydd ei bryder difrifol. Pan ddaeth y sesiynau ymlacio i ben cafodd ei gyfeirio gan ei seiciatrydd ar gyfer ‘hyfforddiant ffordd o fyw’ gydag ABF.

  Byddai Philip yn disgrifio ei bryder fel pe bai'n gaeth tu fewn swigen tra bod pawb arall yn byw mewn byd gwahanol ac nid oedd modd iddo ddianc i fyd pawb arall.

silhouette-man
 • MYNEDIAD I FYD NEWYDD

  Ar ôl ei sesiynau ‘hyfforddiant ffordd o fyw’ roedd Philip yn fwy hyderus, yn gallu mynd allan ar ei ben ei hun ac roedd yn byw'n fwy annibynnol. Ond nid dyma iw diwedd y stori aeth Philip ymlaen i wirfoddoli gyda ABF yn helpu gyda gwaith ymarferol ac ers hynny mae wedi ymuno á’r bwrdd llywodraethol. Mae hefyd wedi mynd i mewn i fyd cyfrifiaduron ac mae bellach

  yn cefnogi ABF i gynnal taenlenni codi arian yn ogystal â arwain y tîm codi arian.

 • Peidiwch ac oedi cyfeiriwch eich hun nawr

  Er sylw, er mwyn cael mynediad at ein prosiect BYW, bydd angen atgyfeiriad proffesiynol arnoch chi.

 • CYFARFWCH A MARTHA

  Cafodd Martha ei chyfeirio at ABF gan y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol ar ôl iddi deimlo'n isel am amser hir ac er gwaethaf ymdrechion i reoli ar ei phen ei hun roedd angen cefnogaeth ychwanegol arni.

  Roedd Martha wedi cael amser anodd yn ymdopi â phryder ac iselder, ymysg amodau eraill megis fibromyolgia ac M.E.. Ar y dechrau roedd Martha yn cael diffyg i oresgyn y broblem nerfau a chymryd rhan. Roedd yn anodd iddi gynllunio oherwydd ei bod yn tueddu i "fynd dros ben llestri".

woman-standing silhouette
 • EDRYCH YMLAEN AC AGOR DRYSIAU

  Helpodd ABF iddi fod yn fwy penodol a realistig yn ei chynlluniau, gan edrych ymlaen yn ogystal ag agor y drws am gymorth pellach.

  Mae Martha yn teimlo ei bod wedi dysgu llawer iawn tuag at reoli ei hiechyd a'i lles, yn ogystal â gwneu